Dürli web gözlemek gurallary - Semalt maslahatlary

Web skraperi , häzirki işewürlik şertlerinde üstünlik gazanmak üçin akylly iş kararlaryny bermäge mümkinçilik berýär. Telekeçileriň we sanly marketologlaryň köpüsi üçin maglumatlary ýygnamak we derňemek gaty kyn mesele. Bäsdeşler, soňky tendensiýalar we ösüp barýan bazarlar barada maglumat ýygnap bilmezler. Telekeçi hökmünde maglumatlary ýygnamak, döwmek we saklamak üçin islendik web skraperini ulanyp bilersiňiz. Diňe saýlan guralyňyzyň aşakdaky häsiýetleriniň bardygyna göz ýetirmeli.

Stollary we diagrammalary aňsatlyk bilen döwýär:

Diagrammalary, suratlary, tablisalary we sanawlary gyrmak gaty kyn. Ordinaryönekeý gural bilen bu meseleleriň hemmesini ýerine ýetirip bilmersiňiz we takyk we ygtybarly netijeleri alyp bilmersiňiz. Maglumat gyryjy saýlanyňyzda, guralyňyzyň internetden köp mukdarda maglumat ýygnamaga ukyplydygyna göz ýetiriň. “Kimono Labs” we “Mozenda” iki ajaýyp gural. Bu programmalar bilen, iş strategiýalaryňyzy meýilleşdirip, dürli tablisalary we sanawlary aňsatlyk bilen çyzyp bilersiňiz.

Çalt we takyk netijeler:

Kompaniýalar wagt bilen bäsleşýärler - kim ilkinji bolup hyzmat hödürlär ýa-da önüm çykarjak. Import.io çalt we takyk netijeleri almak üçin ulanyp boljak ygtybarly guraldyr. Bu hyzmat bilen tablisalardan, sanawlardan, elektron kitaplaryndan, alsurnallardan we elektron söwda web sahypalaryndan maglumatlary aňsatlyk bilen döwüp bilersiňiz. Şeýle hem dürli önümleriň bahalaryny, önümiň beýanyny we suratlaryny döwüp bilersiňiz. Wagt bellemek, işiňiziň üstünlik gazanjakdygy bilen baglanyşyklydyr. Bagtymyza, Import.io hil netijeleriniň berilmegini üpjün edýär we kompaniýalara birnäçe web sahypasyny birnäçe minutda gyrmaga kömek edýär.

Mundan başga-da, takyk maglumatlar bahalar, paýlamalar we mahabat barada karar berip boljak tapawudyň dünýäsini ýazýar. Import.io bilen, takyk netijelere ynanyp bilersiňiz we bir wagtyň özünde birnäçe elektron söwda web sahypalaryny gyryp bilersiňiz.

Ulanylýan formatlarda maglumatlary gyryň:

Web skraperiňiz ulanyp boljak we okalýan formatda maglumat çykarýarmy? Octoparse we ParseHub iki sany ajaýyp guraldyr. 24 sagadyň dowamynda millionlarça web sahypalaryny gyryp, sosial media saýtlaryny aňsatlyk bilen nyşana alyp bilerler. ParseHub we Octoparse-den gündelik ýa-da aýlyk açar sözleri we pudak meýillerini yzarlamak üçin ulanyp bilersiňiz. Mundan başga-da, bu gurallar dürli tablisalardan maglumatlary aňsatlyk bilen gyrýar we CSV ýa-da JSON formatlarynda netijeleri berýär. Şeýle hem, faýllary awtonom ulanmak üçin göni gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz.

Topar gerek däl:

Gowy stol gyryjynyň esasy aýratynlyklaryndan biri, bir wagtyň özünde birnäçe maglumatlary ýygnamak meselelerini ýerine ýetirip bilmekidir. Bu, işiňizi bitirmek üçin tejribe toparyny ýa-da programmistleri işe almaly däldigiňizi aňladýar. Scrapy bu ugurda gowy gural we sahypaňyzyň umumy işleýşini gowulandyrmak üçin ulanylyp bilner. Bu guralyň iň tapawutly aýratynlygy, programmirlemek ýa-da kodlaşdyrmak endikleriňizi talap etmeýär. Munuň ýerine, “Scrapy” maglumatlary çykarmak meselelerini awtomatlaşdyrýar we dogry iş kararlaryny almaga kömek edýär. Isleýşiňiz ýaly köp web sahypasyndan we blogdan maglumatlary gyryp bilersiňiz, hil taýdan hiç hili eglişik ýok.

mass gmail